they really still trying it this way?

2021.10.26 11:46 Environmental-Time99 they really still trying it this way?

they really still trying it this way? submitted by Environmental-Time99 to Superstonk [link] [comments]


2021.10.26 11:46 Prestigious_Ad3290 ఎయిడెడ్ స్కూల్స్ విషయం లో AP ప్రభుత్వానికి ఎదురు దెబ్బ #news9telugu #ysrcp #tdp #jagan reddy

submitted by Prestigious_Ad3290 to andhrapradesh [link] [comments]


2021.10.26 11:46 Ok-Ad-8705 TrashNFTs! One mans trash is another mans treasure! Come join!

TrashNFTs! One mans trash is another mans treasure! Come join! submitted by Ok-Ad-8705 to NFT [link] [comments]


2021.10.26 11:46 FlakeyGurl Something I took for myself from Christianity

I'm not sure it originated from Christianity but one line from the bible that comforts me is "Though I walk through the valley of the shadow of death I will fear no evil." I don't fear it because god is with me, but because death is with me. Death is with all of us and it is a natural part of life. I do not fear evil because I do not fear death. When I die my body will return to the earth one way or another and thats what I want.
I was wondering if there was anything you have taken back from Christianity or other patriarchal religions.
submitted by FlakeyGurl to WitchesVsPatriarchy [link] [comments]


2021.10.26 11:46 hellowams Made a Halloween Archway for our Driveway

Made a Halloween Archway for our Driveway submitted by hellowams to halloween [link] [comments]


2021.10.26 11:46 TeamCramp Full setup (UK only) any interest

I bought a full Virpil setup earlier this year but after the arrival of my little girl and work/home commitments it’s sat gathering dust. It seems a shame for it to go to waste so looking to sell. I bought it for elite dangerous and flight sim. It consists of,
Constellation alpha r Mongoose CM2 base 50 CM3 throttle Ace intercepter peddles Dust covers for both and also the clamp on desk mounts for both.
The original price for these was over 1300 and they are barely used maybe for 3-4 hours since new. I think 1000 is reasonable plus shipping. Would there be any interest?
submitted by TeamCramp to VIRPIL [link] [comments]


2021.10.26 11:46 Customrustic56 Sausages grilling on the chuck wagon firebox.

Sausages grilling on the chuck wagon firebox. submitted by Customrustic56 to sausagetalk [link] [comments]


2021.10.26 11:46 22upalanbosluk Samuray jack giriş jeneriği farklı fontlar

uzuห zคмคห σหcε, uzคк Ъ¡я ułкεdε... Ъεห, คкu, кคяคหłığıห şεк¡ł dεğ¡şт¡яεห εƒεหd¡ร¡... รεяЪεรт Ъıяคкıłмış кσякuหç Ъ¡я şεყтคหdıм คмค... ร¡н¡яł¡ Ъ¡я кıłıç кułłคหคห คнмคк Ъ¡я รคмuяคყ รคvคşçıรı... σหuмε çıкıp Ъคหค кคяşı кσყмคყค çคłışтı... รσห dคяЪε vuяułмคdคห σหcε... zคмคหdค Ъ¡я кคpı คçтıм... vε σหu, кσтu яuнuмuห нคк¡м σłduğu gεłεcεğε ყσłłคdıм... vε ş¡мd¡ σ คнмคк, gεçм¡şε dσหмεห¡ห vε gεłεcεğ¡ห кεหd¡ σłคห คкu'ყu мคнvεтмεห¡ห ყσłłคяıหı คяıყσя
ષżષท żαʍαท ѳท૮૯, ષżαઝ в¡૨ ષℓઝ૯∂૯... в૯ท, αઝષ, ઝα૨αทℓığıท ş૯ઝ¡ℓ ∂૯ğ¡şτ¡૨૯ท ૯Բ૯ท∂¡ઽ¡... ઽ૯૨в૯ઽτ вı૨αઝıℓʍış ઝѳ૨ઝષท૮ в¡૨ ş૯yταท∂ıʍ αʍα... ઽ¡ђ¡૨ℓ¡ в¡૨ ઝıℓı૮ ઝષℓℓαทαท αђʍαઝ в¡૨ ઽαʍષ૨αy ઽα√αş૮ıઽı... ѳทષʍ૯ ૮ıઝıρ вαทα ઝα૨şı ઝѳyʍαyα ૮αℓışτı... ઽѳท ∂α૨в૯ √ષ૨ષℓʍα∂αท ѳท૮૯... żαʍαท∂α в¡૨ ઝαρı α૮τıʍ... √૯ ѳทષ, ઝѳτષ ૨ષђષʍષท ђαઝ¡ʍ ѳℓ∂ષğષ g૯ℓ૯૮૯ğ૯ yѳℓℓα∂ıʍ... √૯ ş¡ʍ∂¡ ѳ αђʍαઝ, g૯૮ʍ¡ş૯ ∂ѳทʍ૯ท¡ท √૯ g૯ℓ૯૮૯ğ¡ท ઝ૯ท∂¡ ѳℓαท αઝષ'yષ ʍαђ√૯τʍ૯ท¡ท yѳℓℓα૨ıทı α૨ıyѳ૨
Ⓤⓩⓤⓝ ⓩⓐⓜⓐⓝ ⓞⓝⓒⓔ, ⓤⓩⓐⓚ ⓑⓘⓡ ⓤⓛⓚⓔⓓⓔ... Ⓑⓔⓝ, Ⓐⓚⓤ, ⓚⓐⓡⓐⓝⓛığıⓝ şⓔⓚⓘⓛ ⓓⓔğⓘşⓣⓘⓡⓔⓝ ⓔⓕⓔⓝⓓⓘⓢⓘ... Ⓢⓔⓡⓑⓔⓢⓣ ⓑıⓡⓐⓚıⓛⓜış ⓚⓞⓡⓚⓤⓝⓒ ⓑⓘⓡ şⓔⓨⓣⓐⓝⓓıⓜ ⓐⓜⓐ... Ⓢⓘⓗⓘⓡⓛⓘ ⓑⓘⓡ ⓚıⓛıⓒ ⓚⓤⓛⓛⓐⓝⓐⓝ ⓐⓗⓜⓐⓚ ⓑⓘⓡ ⓢⓐⓜⓤⓡⓐⓨ ⓢⓐⓥⓐşⓒıⓢı... Ⓞⓝⓤⓜⓔ ⓒıⓚıⓟ ⓑⓐⓝⓐ ⓚⓐⓡşı ⓚⓞⓨⓜⓐⓨⓐ ⓒⓐⓛışⓣı... Ⓢⓞⓝ ⓓⓐⓡⓑⓔ ⓥⓤⓡⓤⓛⓜⓐⓓⓐⓝ ⓞⓝⓒⓔ... Ⓩⓐⓜⓐⓝⓓⓐ ⓑⓘⓡ ⓚⓐⓟı ⓐⓒⓣıⓜ... Ⓥⓔ ⓞⓝⓤ, ⓚⓞⓣⓤ ⓡⓤⓗⓤⓜⓤⓝ ⓗⓐⓚⓘⓜ ⓞⓛⓓⓤğⓤ ⓖⓔⓛⓔⓒⓔğⓔ ⓨⓞⓛⓛⓐⓓıⓜ... Ⓥⓔ şⓘⓜⓓⓘ ⓞ ⓐⓗⓜⓐⓚ, ⓖⓔⓒⓜⓘşⓔ ⓓⓞⓝⓜⓔⓝⓘⓝ ⓥⓔ ⓖⓔⓛⓔⓒⓔğⓘⓝ ⓚⓔⓝⓓⓘ ⓞⓛⓐⓝ Ⓐⓚⓤ'ⓨⓤ ⓜⓐⓗⓥⓔⓣⓜⓔⓝⓘⓝ ⓨⓞⓛⓛⓐⓡıⓝı ⓐⓡıⓨⓞⓡ
ɹoʎıɹɐ ıʋıɹɐ||oʎ ʋıʋəɯʇəʌɥɐɯ nʎ'nʞɐ ʋɐ|o ıρʋəʞ ʋığəɔə|əɓ əʌ ʋıʋəɯʋoρ əşıɯɔəɓ ,ʞɐɯɥɐ o ıρɯış əʌ ...ɯıρɐ||oʎ əğəɔə|əɓ nğnρ|o ɯıʞɐɥ ʋnɯnɥnɹ nʇoʞ ,nʋo əʌ ...ɯıʇɔɐ ıdɐʞ ɹıq ɐρʋɐɯɐz ...əɔʋo ʋɐρɐɯ|nɹnʌ əqɹɐρ ʋos ...ıʇşı|ɐɔ ɐʎɐɯʎoʞ ışɹɐʞ ɐʋɐq dıʞıɔ əɯnʋo ...ısıɔşɐʌɐs ʎɐɹnɯɐs ɹıq ʞɐɯɥɐ ʋɐʋɐ||nʞ ɔı|ıʞ ɹıq ı|ɹıɥıs ...ɐɯɐ ɯıρʋɐʇʎəş ɹıq ɔʋnʞɹoʞ şıɯ|ıʞɐɹıq ʇsəqɹəs ...ısıρʋəɟə ʋəɹıʇşığəρ |ıʞəş ʋığı|ʋɐɹɐʞ ,nʞɐ ,ʋəq ...əρəʞ|n ɹıq ʞɐzn ,əɔʋo ʋɐɯɐz ʋnzn
̲̲̅̅[υ̲̲̅̅z̲̲̅̅υ̲̲̅̅и̲̲̅̅ ̲̲̅̅z̲̲̅̅α̲̲̅̅м̲̲̅̅α̲̲̅̅и̲̲̅̅ ̲̲̅̅σ̲̲̅̅и̲̲̅̅c̲̲̅̅є̲̲̅̅,̲̲̅̅ ̲̲̅̅υ̲̲̅̅z̲̲̅̅α̲̲̅̅k̲̲̅̅ ̲̲̅̅b̲̲̅̅i̲̲̅̅я̲̲̅̅ ̲̲̅̅υ̲̲̅̅l̲̲̅̅k̲̲̅̅є̲̲̅̅d̲̲̅̅є̲̲̅̅.̲̲̅̅.̲̲̅̅.̲̲̅̅ ̲̲̅̅b̲̲̅̅є̲̲̅̅и̲̲̅̅,̲̲̅̅ ̲̲̅̅α̲̲̅̅k̲̲̅̅υ̲̲̅̅,̲̲̅̅ ̲̲̅̅k̲̲̅̅α̲̲̅̅я̲̲̅̅α̲̲̅̅и̲̲̅̅l̲̲̅̅ı̲̲̅̅ğ̲̲̅̅ı̲̲̅̅и̲̲̅̅ ̲̲̅̅ş̲̲̅̅є̲̲̅̅k̲̲̅̅i̲̲̅̅l̲̲̅̅ ̲̲̅̅d̲̲̅̅є̲̲̅̅ğ̲̲̅̅i̲̲̅̅ş̲̲̅̅т̲̲̅̅i̲̲̅̅я̲̲̅̅є̲̲̅̅и̲̲̅̅ ̲̲̅̅є̲̲̅̅f̲̲̅̅є̲̲̅̅и̲̲̅̅d̲̲̅̅i̲̲̅̅s̲̲̅̅i̲̲̅̅.̲̲̅̅.̲̲̅̅.̲̲̅̅ ̲̲̅̅s̲̲̅̅є̲̲̅̅я̲̲̅̅b̲̲̅̅є̲̲̅̅s̲̲̅̅т̲̲̅̅ ̲̲̅̅b̲̲̅̅ı̲̲̅̅я̲̲̅̅α̲̲̅̅k̲̲̅̅ı̲̲̅̅l̲̲̅̅м̲̲̅̅ı̲̲̅̅ş̲̲̅̅ ̲̲̅̅k̲̲̅̅σ̲̲̅̅я̲̲̅̅k̲̲̅̅υ̲̲̅̅и̲̲̅̅ç̲̲̅̅ ̲̲̅̅b̲̲̅̅i̲̲̅̅я̲̲̅̅ ̲̲̅̅ş̲̲̅̅є̲̲̅̅y̲̲̅̅т̲̲̅̅α̲̲̅̅и̲̲̅̅d̲̲̅̅ı̲̲̅̅м̲̲̅̅ ̲̲̅̅α̲̲̅̅м̲̲̅̅α̲̲̅̅.̲̲̅̅.̲̲̅̅.̲̲̅̅ ̲̲̅̅s̲̲̅̅i̲̲̅̅н̲̲̅̅i̲̲̅̅я̲̲̅̅l̲̲̅̅i̲̲̅̅ ̲̲̅̅b̲̲̅̅i̲̲̅̅я̲̲̅̅ ̲̲̅̅k̲̲̅̅ı̲̲̅̅l̲̲̅̅ı̲̲̅̅ç̲̲̅̅ ̲̲̅̅k̲̲̅̅υ̲̲̅̅l̲̲̅̅l̲̲̅̅α̲̲̅̅и̲̲̅̅α̲̲̅̅и̲̲̅̅ ̲̲̅̅α̲̲̅̅н̲̲̅̅м̲̲̅̅α̲̲̅̅k̲̲̅̅ ̲̲̅̅b̲̲̅̅i̲̲̅̅я̲̲̅̅ ̲̲̅̅s̲̲̅̅α̲̲̅̅м̲̲̅̅υ̲̲̅̅я̲̲̅̅α̲̲̅̅y̲̲̅̅ ̲̲̅̅s̲̲̅̅α̲̲̅̅v̲̲̅̅α̲̲̅̅ş̲̲̅̅ç̲̲̅̅ı̲̲̅̅s̲̲̅̅ı̲̲̅̅.̲̲̅̅.̲̲̅̅.̲̲̅̅ ̲̲̅̅σ̲̲̅̅и̲̲̅̅υ̲̲̅̅м̲̲̅̅є̲̲̅̅ ̲̲̅̅ç̲̲̅̅ı̲̲̅̅k̲̲̅̅ı̲̲̅̅ρ̲̲̅̅ ̲̲̅̅b̲̲̅̅α̲̲̅̅и̲̲̅̅α̲̲̅̅ ̲̲̅̅k̲̲̅̅α̲̲̅̅я̲̲̅̅ş̲̲̅̅ı̲̲̅̅ ̲̲̅̅k̲̲̅̅σ̲̲̅̅y̲̲̅̅м̲̲̅̅α̲̲̅̅y̲̲̅̅α̲̲̅̅ ̲̲̅̅ç̲̲̅̅α̲̲̅̅l̲̲̅̅ı̲̲̅̅ş̲̲̅̅т̲̲̅̅ı̲̲̅̅.̲̲̅̅.̲̲̅̅.̲̲̅̅ ̲̲̅̅s̲̲̅̅σ̲̲̅̅и̲̲̅̅ ̲̲̅̅d̲̲̅̅α̲̲̅̅я̲̲̅̅b̲̲̅̅є̲̲̅̅ ̲̲̅̅v̲̲̅̅υ̲̲̅̅я̲̲̅̅υ̲̲̅̅l̲̲̅̅м̲̲̅̅α̲̲̅̅d̲̲̅̅α̲̲̅̅и̲̲̅̅ ̲̲̅̅σ̲̲̅̅и̲̲̅̅c̲̲̅̅є̲̲̅̅.̲̲̅̅.̲̲̅̅.̲̲̅̅ ̲̲̅̅z̲̲̅̅α̲̲̅̅м̲̲̅̅α̲̲̅̅и̲̲̅̅d̲̲̅̅α̲̲̅̅ ̲̲̅̅b̲̲̅̅i̲̲̅̅я̲̲̅̅ ̲̲̅̅k̲̲̅̅α̲̲̅̅ρ̲̲̅̅ı̲̲̅̅ ̲̲̅̅α̲̲̅̅ç̲̲̅̅т̲̲̅̅ı̲̲̅̅м̲̲̅̅.̲̲̅̅.̲̲̅̅.̲̲̅̅ ̲̲̅̅v̲̲̅̅є̲̲̅̅ ̲̲̅̅σ̲̲̅̅и̲̲̅̅υ̲̲̅̅,̲̲̅̅ ̲̲̅̅k̲̲̅̅σ̲̲̅̅т̲̲̅̅υ̲̲̅̅ ̲̲̅̅я̲̲̅̅υ̲̲̅̅н̲̲̅̅υ̲̲̅̅м̲̲̅̅υ̲̲̅̅и̲̲̅̅ ̲̲̅̅н̲̲̅̅α̲̲̅̅k̲̲̅̅i̲̲̅̅м̲̲̅̅ ̲̲̅̅σ̲̲̅̅l̲̲̅̅d̲̲̅̅υ̲̲̅̅ğ̲̲̅̅υ̲̲̅̅ ̲̲̅̅g̲̲̅̅є̲̲̅̅l̲̲̅̅є̲̲̅̅c̲̲̅̅є̲̲̅̅ğ̲̲̅̅є̲̲̅̅ ̲̲̅̅y̲̲̅̅σ̲̲̅̅l̲̲̅̅l̲̲̅̅α̲̲̅̅d̲̲̅̅ı̲̲̅̅м̲̲̅̅.̲̲̅̅.̲̲̅̅.̲̲̅̅ ̲̲̅̅v̲̲̅̅є̲̲̅̅ ̲̲̅̅ş̲̲̅̅i̲̲̅̅м̲̲̅̅d̲̲̅̅i̲̲̅̅ ̲̲̅̅σ̲̲̅̅ ̲̲̅̅α̲̲̅̅н̲̲̅̅м̲̲̅̅α̲̲̅̅k̲̲̅̅,̲̲̅̅ ̲̲̅̅g̲̲̅̅є̲̲̅̅ç̲̲̅̅м̲̲̅̅i̲̲̅̅ş̲̲̅̅є̲̲̅̅ ̲̲̅̅d̲̲̅̅σ̲̲̅̅и̲̲̅̅м̲̲̅̅є̲̲̅̅и̲̲̅̅i̲̲̅̅и̲̲̅̅ ̲̲̅̅v̲̲̅̅є̲̲̅̅ ̲̲̅̅g̲̲̅̅є̲̲̅̅l̲̲̅̅є̲̲̅̅c̲̲̅̅є̲̲̅̅ğ̲̲̅̅i̲̲̅̅и̲̲̅̅ ̲̲̅̅k̲̲̅̅є̲̲̅̅и̲̲̅̅d̲̲̅̅i̲̲̅̅ ̲̲̅̅σ̲̲̅̅l̲̲̅̅α̲̲̅̅и̲̲̅̅ ̲̲̅̅α̲̲̅̅k̲̲̅̅υ̲̲̅̅'̲̲̅̅y̲̲̅̅υ̲̲̅̅ ̲̲̅̅ ̲̲̅̅м̲̲̅̅α̲̲̅̅н̲̲̅̅v̲̲̅̅є̲̲̅̅т̲̲̅̅м̲̲̅̅є̲̲̅̅и̲̲̅̅i̲̲̅̅и̲̲̅̅ ̲̲̅̅y̲̲̅̅σ̲̲̅̅l̲̲̅̅l̲̲̅̅α̲̲̅̅я̲̲̅̅ı̲̲̅̅и̲̲̅̅ı̲̲̅̅ ̲̲̅̅α̲̲̅̅я̲̲̅̅ı̲̲̅̅y̲̲̅̅σ̲̲̅̅я̲̅]
U̶z̶u̶n̶ ̶z̶a̶m̶a̶n̶ ̶ö̶n̶c̶e̶,̶ ̶u̶z̶a̶k̶ ̶b̶i̶r̶ ̶ü̶l̶k̶e̶d̶e̶.̶.̶.̶ ̶B̶e̶n̶,̶ ̶A̶k̶u̶,̶ ̶k̶a̶r̶a̶n̶l̶ı̶ğ̶ı̶n̶ ̶ş̶e̶k̶i̶l̶ ̶d̶e̶ğ̶i̶ş̶t̶i̶r̶e̶n̶ ̶e̶f̶e̶n̶d̶i̶s̶i̶.̶.̶.̶ ̶S̶e̶r̶b̶e̶s̶t̶ ̶b̶ı̶r̶a̶k̶ı̶l̶m̶ı̶ş̶ ̶k̶o̶r̶k̶u̶n̶ç̶ ̶b̶i̶r̶ ̶ş̶e̶y̶t̶a̶n̶d̶ı̶m̶ ̶a̶m̶a̶.̶.̶.̶ ̶S̶i̶h̶i̶r̶l̶i̶ ̶b̶i̶r̶ ̶k̶ı̶l̶ı̶ç̶ ̶k̶u̶l̶l̶a̶n̶a̶n̶ ̶a̶h̶m̶a̶k̶ ̶b̶i̶r̶ ̶s̶a̶m̶u̶r̶a̶y̶ ̶s̶a̶v̶a̶ş̶ç̶ı̶s̶ı̶.̶.̶.̶ ̶Ö̶n̶ü̶m̶e̶ ̶ç̶ı̶k̶ı̶p̶ ̶b̶a̶n̶a̶ ̶k̶a̶r̶ş̶ı̶ ̶k̶o̶y̶m̶a̶y̶a̶ ̶ç̶a̶l̶ı̶ş̶t̶ı̶.̶.̶.̶ ̶S̶o̶n̶ ̶d̶a̶r̶b̶e̶ ̶v̶u̶r̶u̶l̶m̶a̶d̶a̶n̶ ̶ö̶n̶c̶e̶.̶.̶.̶ ̶Z̶a̶m̶a̶n̶d̶a̶ ̶b̶i̶r̶ ̶k̶a̶p̶ı̶ ̶a̶ç̶t̶ı̶m̶.̶.̶.̶ ̶V̶e̶ ̶o̶n̶u̶,̶ ̶k̶ö̶t̶ü̶ ̶r̶u̶h̶u̶m̶u̶n̶ ̶h̶a̶k̶i̶m̶ ̶o̶l̶d̶u̶ğ̶u̶ ̶g̶e̶l̶e̶c̶e̶ğ̶e̶ ̶y̶o̶l̶l̶a̶d̶ı̶m̶.̶.̶.̶ ̶V̶e̶ ̶ş̶i̶m̶d̶i̶ ̶o̶ ̶a̶h̶m̶a̶k̶,̶ ̶g̶e̶ç̶m̶i̶ş̶e̶ ̶d̶ö̶n̶m̶e̶n̶i̶n̶ ̶v̶e̶ ̶g̶e̶l̶e̶c̶e̶ğ̶i̶n̶ ̶k̶e̶n̶d̶i̶ ̶o̶l̶a̶n̶ ̶A̶k̶u̶'̶y̶u̶ ̶ ̶m̶a̶h̶v̶e̶t̶m̶e̶n̶i̶n̶ ̶y̶o̶l̶l̶a̶r̶ı̶n̶ı̶ ̶a̶r̶ı̶y̶o̶r
ᴜᴢᴜɴ ᴢᴀᴍᴀɴ ᴏɴᴄᴇ, ᴜᴢᴀᴋ ʙɪʀ ᴜʟᴋᴇᴅᴇ... ʙᴇɴ, ᴀᴋᴜ, ᴋᴀʀᴀɴʟığıɴ şᴇᴋɪʟ ᴅᴇğɪşᴛɪʀᴇɴ ᴇғᴇɴᴅɪsɪ... sᴇʀʙᴇsᴛ ʙıʀᴀᴋıʟᴍış ᴋᴏʀᴋᴜɴᴄ ʙɪʀ şᴇʏᴛᴀɴᴅıᴍ ᴀᴍᴀ... sɪʜɪʀʟɪ ʙɪʀ ᴋıʟıᴄ ᴋᴜʟʟᴀɴᴀɴ ᴀʜᴍᴀᴋ ʙɪʀ sᴀᴍᴜʀᴀʏ sᴀᴠᴀşᴄısı... ᴏɴᴜᴍᴇ ᴄıᴋıᴘ ʙᴀɴᴀ ᴋᴀʀşı ᴋᴏʏᴍᴀʏᴀ ᴄᴀʟışᴛı... sᴏɴ ᴅᴀʀʙᴇ ᴠᴜʀᴜʟᴍᴀᴅᴀɴ ᴏɴᴄᴇ... ᴢᴀᴍᴀɴᴅᴀ ʙɪʀ ᴋᴀᴘı ᴀᴄᴛıᴍ... ᴠᴇ ᴏɴᴜ, ᴋᴏᴛᴜ ʀᴜʜᴜᴍᴜɴ ʜᴀᴋɪᴍ ᴏʟᴅᴜğᴜ ɢᴇʟᴇᴄᴇğᴇ ʏᴏʟʟᴀᴅıᴍ... ᴠᴇ şɪᴍᴅɪ ᴏ ᴀʜᴍᴀᴋ, ɢᴇᴄᴍɪşᴇ ᴅᴏɴᴍᴇɴɪɴ ᴠᴇ ɢᴇʟᴇᴄᴇğɪɴ ᴋᴇɴᴅɪ ᴏʟᴀɴ ᴀᴋᴜ'ʏᴜ ᴍᴀʜᴠᴇᴛᴍᴇɴɪɴ ʏᴏʟʟᴀʀıɴı ᴀʀıʏᴏʀ
びえびղ えタɱタղ ロղムモ, びえタケ ɮエℜ びじケモのモ... ɮモղ, タケび, ケタℜタղじığıղ şモケエじ のモğエşでエℜモղ モヲモղのエՖエ... ՖモℜɮモՖで ɮıℜタケıじɱış ケロℜケびղム ɮエℜ şモㄚでタղのıɱ タɱタ... Ֆエみエℜじエ ɮエℜ ケıじıム ケびじじタղタղ タみɱタケ ɮエℜ Ֆタɱびℜタㄚ ՖタレタşムıՖı... ロղびɱモ ムıケıㄗ ɮタղタ ケタℜşı ケロㄚɱタㄚタ ムタじışでı... Ֆロղ のタℜɮモ レびℜびじɱタのタղ ロղムモ... えタɱタղのタ ɮエℜ ケタㄗı タムでıɱ... レモ ロղび, ケロでび ℜびみびɱびղ みタケエɱ ロじのびğび бモじモムモğモ ㄚロじじタのıɱ... レモ şエɱのエ ロ タみɱタケ, бモムɱエşモ のロղɱモղエղ レモ бモじモムモğエղ ケモղのエ ロじタղ タケび'ㄚび ɱタみレモでɱモղエղ ㄚロじじタℜıղı タℜıㄚロℜ
ㄩ乙ㄩ几 乙卂爪卂几 ㄖ几匚乇, ㄩ乙卂Ҝ 乃丨尺 ㄩㄥҜ乇刀乇... 乃乇几, 卂Ҝㄩ, Ҝ卂尺卂几ㄥığı几 ş乇Ҝ丨ㄥ 刀乇ğ丨şㄒ丨尺乇几 乇千乇几刀丨丂丨... 丂乇尺乃乇丂ㄒ 乃ı尺卂Ҝıㄥ爪ış Ҝㄖ尺Ҝㄩ几匚 乃丨尺 ş乇ㄚㄒ卂几刀ı爪 卂爪卂... 丂丨卄丨尺ㄥ丨 乃丨尺 Ҝıㄥı匚 Ҝㄩㄥㄥ卂几卂几 卂卄爪卂Ҝ 乃丨尺 丂卂爪ㄩ尺卂ㄚ 丂卂V卂ş匚ı丂ı... ㄖ几ㄩ爪乇 匚ıҜı卩 乃卂几卂 Ҝ卂尺şı Ҝㄖㄚ爪卂ㄚ卂 匚卂ㄥışㄒı... 丂ㄖ几 刀卂尺乃乇 Vㄩ尺ㄩㄥ爪卂刀卂几 ㄖ几匚乇... 乙卂爪卂几刀卂 乃丨尺 Ҝ卂卩ı 卂匚ㄒı爪... V乇 ㄖ几ㄩ, Ҝㄖㄒㄩ 尺ㄩ卄ㄩ爪ㄩ几 卄卂Ҝ丨爪 ㄖㄥ刀ㄩğㄩ ム乇ㄥ乇匚乇ğ乇 ㄚㄖㄥㄥ卂刀ı爪... V乇 ş丨爪刀丨 ㄖ 卂卄爪卂Ҝ, ム乇匚爪丨ş乇 刀ㄖ几爪乇几丨几 V乇 ム乇ㄥ乇匚乇ğ丨几 Ҝ乇几刀丨 ㄖㄥ卂几 卂Ҝㄩ'ㄚㄩ 爪卂卄V乇ㄒ爪乇几丨几 ㄚㄖㄥㄥ卂尺ı几ı 卂尺ıㄚㄖ尺
ㄩzㄩи z∆㎡∆и ◊иς∑, ㄩz∆к ๒ⅰЯ ㄩレк∑∂∑... ๒∑и, ∆кㄩ, к∆Я∆иレığıи ş∑кⅰレ ∂∑ğⅰşɬⅰЯ∑и ∑Բ∑и∂ⅰㄅⅰ... ㄅ∑Я๒∑ㄅɬ ๒ıЯ∆кıレ㎡ış к◊Якㄩиς ๒ⅰЯ ş∑ㄚɬ∆и∂ı㎡ ∆㎡∆... ㄅⅰサⅰЯレⅰ ๒ⅰЯ кıレıς кㄩレレ∆и∆и ∆サ㎡∆к ๒ⅰЯ ㄅ∆㎡ㄩЯ∆ㄚ ㄅ∆√∆şςıㄅı... ◊иㄩ㎡∑ ςıкıㄕ ๒∆и∆ к∆Яşı к◊ㄚ㎡∆ㄚ∆ ς∆レışɬı... ㄅ◊и ∂∆Я๒∑ √ㄩЯㄩレ㎡∆∂∆и ◊иς∑... z∆㎡∆и∂∆ ๒ⅰЯ к∆ㄕı ∆ςɬı㎡... √∑ ◊иㄩ, к◊ɬㄩ Яㄩサㄩ㎡ㄩи サ∆кⅰ㎡ ◊レ∂ㄩğㄩ б∑レ∑ς∑ğ∑ ㄚ◊レレ∆∂ı㎡... √∑ şⅰ㎡∂ⅰ ◊ ∆サ㎡∆к, б∑ς㎡ⅰş∑ ∂◊и㎡∑иⅰи √∑ б∑レ∑ς∑ğⅰи к∑и∂ⅰ ◊レ∆и ∆кㄩ'ㄚㄩ ㎡∆サ√∑ɬ㎡∑иⅰи ㄚ◊レレ∆Яıиı ∆Яıㄚ◊Я
𝔘𝔷𝔲𝔫 𝔷𝔞𝔪𝔞𝔫 𝔬𝔫𝔠𝔢, 𝔲𝔷𝔞𝔨 𝔟𝔦𝔯 𝔲𝔩𝔨𝔢𝔡𝔢... 𝔅𝔢𝔫, 𝔄𝔨𝔲, 𝔨𝔞𝔯𝔞𝔫𝔩ığı𝔫 ş𝔢𝔨𝔦𝔩 𝔡𝔢ğ𝔦ş𝔱𝔦𝔯𝔢𝔫 𝔢𝔣𝔢𝔫𝔡𝔦𝔰𝔦... 𝔖𝔢𝔯𝔟𝔢𝔰𝔱 𝔟ı𝔯𝔞𝔨ı𝔩𝔪ış 𝔨𝔬𝔯𝔨𝔲𝔫𝔠 𝔟𝔦𝔯 ş𝔢𝔶𝔱𝔞𝔫𝔡ı𝔪 𝔞𝔪𝔞... 𝔖𝔦𝔥𝔦𝔯𝔩𝔦 𝔟𝔦𝔯 𝔨ı𝔩ı𝔠 𝔨𝔲𝔩𝔩𝔞𝔫𝔞𝔫 𝔞𝔥𝔪𝔞𝔨 𝔟𝔦𝔯 𝔰𝔞𝔪𝔲𝔯𝔞𝔶 𝔰𝔞𝔳𝔞ş𝔠ı𝔰ı... 𝔒𝔫𝔲𝔪𝔢 𝔠ı𝔨ı𝔭 𝔟𝔞𝔫𝔞 𝔨𝔞𝔯şı 𝔨𝔬𝔶𝔪𝔞𝔶𝔞 𝔠𝔞𝔩ış𝔱ı... 𝔖𝔬𝔫 𝔡𝔞𝔯𝔟𝔢 𝔳𝔲𝔯𝔲𝔩𝔪𝔞𝔡𝔞𝔫 𝔬𝔫𝔠𝔢... ℨ𝔞𝔪𝔞𝔫𝔡𝔞 𝔟𝔦𝔯 𝔨𝔞𝔭ı 𝔞𝔠𝔱ı𝔪... 𝔙𝔢 𝔬𝔫𝔲, 𝔨𝔬𝔱𝔲 𝔯𝔲𝔥𝔲𝔪𝔲𝔫 𝔥𝔞𝔨𝔦𝔪 𝔬𝔩𝔡𝔲ğ𝔲 𝔤𝔢𝔩𝔢𝔠𝔢ğ𝔢 𝔶𝔬𝔩𝔩𝔞𝔡ı𝔪... 𝔙𝔢 ş𝔦𝔪𝔡𝔦 𝔬 𝔞𝔥𝔪𝔞𝔨, 𝔤𝔢𝔠𝔪𝔦ş𝔢 𝔡𝔬𝔫𝔪𝔢𝔫𝔦𝔫 𝔳𝔢 𝔤𝔢𝔩𝔢𝔠𝔢ğ𝔦𝔫 𝔨𝔢𝔫𝔡𝔦 𝔬𝔩𝔞𝔫 𝔄𝔨𝔲'𝔶𝔲 𝔪𝔞𝔥𝔳𝔢𝔱𝔪𝔢𝔫𝔦𝔫 𝔶𝔬𝔩𝔩𝔞𝔯ı𝔫ı 𝔞𝔯ı𝔶𝔬𝔯
𝖀𝖟𝖚𝖓 𝖟𝖆𝖒𝖆𝖓 𝖔𝖓𝖈𝖊, 𝖚𝖟𝖆𝖐 𝖇𝖎𝖗 𝖚𝖑𝖐𝖊𝖉𝖊... 𝕭𝖊𝖓, 𝕬𝖐𝖚, 𝖐𝖆𝖗𝖆𝖓𝖑ığı𝖓 ş𝖊𝖐𝖎𝖑 𝖉𝖊ğ𝖎ş𝖙𝖎𝖗𝖊𝖓 𝖊𝖋𝖊𝖓𝖉𝖎𝖘𝖎... 𝕾𝖊𝖗𝖇𝖊𝖘𝖙 𝖇ı𝖗𝖆𝖐ı𝖑𝖒ış 𝖐𝖔𝖗𝖐𝖚𝖓𝖈 𝖇𝖎𝖗 ş𝖊𝖞𝖙𝖆𝖓𝖉ı𝖒 𝖆𝖒𝖆... 𝕾𝖎𝖍𝖎𝖗𝖑𝖎 𝖇𝖎𝖗 𝖐ı𝖑ı𝖈 𝖐𝖚𝖑𝖑𝖆𝖓𝖆𝖓 𝖆𝖍𝖒𝖆𝖐 𝖇𝖎𝖗 𝖘𝖆𝖒𝖚𝖗𝖆𝖞 𝖘𝖆𝖛𝖆ş𝖈ı𝖘ı... 𝕺𝖓𝖚𝖒𝖊 𝖈ı𝖐ı𝖕 𝖇𝖆𝖓𝖆 𝖐𝖆𝖗şı 𝖐𝖔𝖞𝖒𝖆𝖞𝖆 𝖈𝖆𝖑ış𝖙ı... 𝕾𝖔𝖓 𝖉𝖆𝖗𝖇𝖊 𝖛𝖚𝖗𝖚𝖑𝖒𝖆𝖉𝖆𝖓 𝖔𝖓𝖈𝖊... 𝖅𝖆𝖒𝖆𝖓𝖉𝖆 𝖇𝖎𝖗 𝖐𝖆𝖕ı 𝖆𝖈𝖙ı𝖒... 𝖁𝖊 𝖔𝖓𝖚, 𝖐𝖔𝖙𝖚 𝖗𝖚𝖍𝖚𝖒𝖚𝖓 𝖍𝖆𝖐𝖎𝖒 𝖔𝖑𝖉𝖚ğ𝖚 𝖌𝖊𝖑𝖊𝖈𝖊ğ𝖊 𝖞𝖔𝖑𝖑𝖆𝖉ı𝖒... 𝖁𝖊 ş𝖎𝖒𝖉𝖎 𝖔 𝖆𝖍𝖒𝖆𝖐, 𝖌𝖊𝖈𝖒𝖎ş𝖊 𝖉𝖔𝖓𝖒𝖊𝖓𝖎𝖓 𝖛𝖊 𝖌𝖊𝖑𝖊𝖈𝖊ğ𝖎𝖓 𝖐𝖊𝖓𝖉𝖎 𝖔𝖑𝖆𝖓 𝕬𝖐𝖚'𝖞𝖚 𝖒𝖆𝖍𝖛𝖊𝖙𝖒𝖊𝖓𝖎𝖓 𝖞𝖔𝖑𝖑𝖆𝖗ı𝖓ı 𝖆𝖗ı𝖞𝖔𝖗
𝓤𝔃𝓾𝓷 𝔃𝓪𝓶𝓪𝓷 𝓸𝓷𝓬𝓮, 𝓾𝔃𝓪𝓴 𝓫𝓲𝓻 𝓾𝓵𝓴𝓮𝓭𝓮... 𝓑𝓮𝓷, 𝓐𝓴𝓾, 𝓴𝓪𝓻𝓪𝓷𝓵ığı𝓷 ş𝓮𝓴𝓲𝓵 𝓭𝓮ğ𝓲ş𝓽𝓲𝓻𝓮𝓷 𝓮𝓯𝓮𝓷𝓭𝓲𝓼𝓲... 𝓢𝓮𝓻𝓫𝓮𝓼𝓽 𝓫ı𝓻𝓪𝓴ı𝓵𝓶ış 𝓴𝓸𝓻𝓴𝓾𝓷𝓬 𝓫𝓲𝓻 ş𝓮𝔂𝓽𝓪𝓷𝓭ı𝓶 𝓪𝓶𝓪... 𝓢𝓲𝓱𝓲𝓻𝓵𝓲 𝓫𝓲𝓻 𝓴ı𝓵ı𝓬 𝓴𝓾𝓵𝓵𝓪𝓷𝓪𝓷 𝓪𝓱𝓶𝓪𝓴 𝓫𝓲𝓻 𝓼𝓪𝓶𝓾𝓻𝓪𝔂 𝓼𝓪𝓿𝓪ş𝓬ı𝓼ı... 𝓞𝓷𝓾𝓶𝓮 𝓬ı𝓴ı𝓹 𝓫𝓪𝓷𝓪 𝓴𝓪𝓻şı 𝓴𝓸𝔂𝓶𝓪𝔂𝓪 𝓬𝓪𝓵ış𝓽ı... 𝓢𝓸𝓷 𝓭𝓪𝓻𝓫𝓮 𝓿𝓾𝓻𝓾𝓵𝓶𝓪𝓭𝓪𝓷 𝓸𝓷𝓬𝓮... 𝓩𝓪𝓶𝓪𝓷𝓭𝓪 𝓫𝓲𝓻 𝓴𝓪𝓹ı 𝓪𝓬𝓽ı𝓶... 𝓥𝓮 𝓸𝓷𝓾, 𝓴𝓸𝓽𝓾 𝓻𝓾𝓱𝓾𝓶𝓾𝓷 𝓱𝓪𝓴𝓲𝓶 𝓸𝓵𝓭𝓾ğ𝓾 𝓰𝓮𝓵𝓮𝓬𝓮ğ𝓮 𝔂𝓸𝓵𝓵𝓪𝓭ı𝓶... 𝓥𝓮 ş𝓲𝓶𝓭𝓲 𝓸 𝓪𝓱𝓶𝓪𝓴, 𝓰𝓮𝓬𝓶𝓲ş𝓮 𝓭𝓸𝓷𝓶𝓮𝓷𝓲𝓷 𝓿𝓮 𝓰𝓮𝓵𝓮𝓬𝓮ğ𝓲𝓷 𝓴𝓮𝓷𝓭𝓲 𝓸𝓵𝓪𝓷 𝓐𝓴𝓾'𝔂𝓾 𝓶𝓪𝓱𝓿𝓮𝓽𝓶𝓮𝓷𝓲𝓷 𝔂𝓸𝓵𝓵𝓪𝓻ı𝓷ı 𝓪𝓻ı𝔂𝓸𝓻
𝕌𝕫𝕦𝕟 𝕫𝕒𝕞𝕒𝕟 𝕠𝕟𝕔𝕖, 𝕦𝕫𝕒𝕜 𝕓𝕚𝕣 𝕦𝕝𝕜𝕖𝕕𝕖... 𝔹𝕖𝕟, 𝔸𝕜𝕦, 𝕜𝕒𝕣𝕒𝕟𝕝ığı𝕟 ş𝕖𝕜𝕚𝕝 𝕕𝕖ğ𝕚ş𝕥𝕚𝕣𝕖𝕟 𝕖𝕗𝕖𝕟𝕕𝕚𝕤𝕚... 𝕊𝕖𝕣𝕓𝕖𝕤𝕥 𝕓ı𝕣𝕒𝕜ı𝕝𝕞ış 𝕜𝕠𝕣𝕜𝕦𝕟𝕔 𝕓𝕚𝕣 ş𝕖𝕪𝕥𝕒𝕟𝕕ı𝕞 𝕒𝕞𝕒... 𝕊𝕚𝕙𝕚𝕣𝕝𝕚 𝕓𝕚𝕣 𝕜ı𝕝ı𝕔 𝕜𝕦𝕝𝕝𝕒𝕟𝕒𝕟 𝕒𝕙𝕞𝕒𝕜 𝕓𝕚𝕣 𝕤𝕒𝕞𝕦𝕣𝕒𝕪 𝕤𝕒𝕧𝕒ş𝕔ı𝕤ı... 𝕆𝕟𝕦𝕞𝕖 𝕔ı𝕜ı𝕡 𝕓𝕒𝕟𝕒 𝕜𝕒𝕣şı 𝕜𝕠𝕪𝕞𝕒𝕪𝕒 𝕔𝕒𝕝ış𝕥ı... 𝕊𝕠𝕟 𝕕𝕒𝕣𝕓𝕖 𝕧𝕦𝕣𝕦𝕝𝕞𝕒𝕕𝕒𝕟 𝕠𝕟𝕔𝕖... ℤ𝕒𝕞𝕒𝕟𝕕𝕒 𝕓𝕚𝕣 𝕜𝕒𝕡ı 𝕒𝕔𝕥ı𝕞... 𝕍𝕖 𝕠𝕟𝕦, 𝕜𝕠𝕥𝕦 𝕣𝕦𝕙𝕦𝕞𝕦𝕟 𝕙𝕒𝕜𝕚𝕞 𝕠𝕝𝕕𝕦ğ𝕦 𝕘𝕖𝕝𝕖𝕔𝕖ğ𝕖 𝕪𝕠𝕝𝕝𝕒𝕕ı𝕞... 𝕍𝕖 ş𝕚𝕞𝕕𝕚 𝕠 𝕒𝕙𝕞𝕒𝕜, 𝕘𝕖𝕔𝕞𝕚ş𝕖 𝕕𝕠𝕟𝕞𝕖𝕟𝕚𝕟 𝕧𝕖 𝕘𝕖𝕝𝕖𝕔𝕖ğ𝕚𝕟 𝕜𝕖𝕟𝕕𝕚 𝕠𝕝𝕒𝕟 𝔸𝕜𝕦'𝕪𝕦 𝕞𝕒𝕙𝕧𝕖𝕥𝕞𝕖𝕟𝕚𝕟 𝕪𝕠𝕝𝕝𝕒𝕣ı𝕟ı 𝕒𝕣ı𝕪𝕠𝕣
𝑈𝑧𝑢𝑛 𝑧𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑜𝑛𝑐𝑒, 𝑢𝑧𝑎𝑘 𝑏𝑖𝑟 𝑢𝑙𝑘𝑒𝑑𝑒... 𝐵𝑒𝑛, 𝐴𝑘𝑢, 𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛𝑙ığı𝑛 ş𝑒𝑘𝑖𝑙 𝑑𝑒ğ𝑖ş𝑡𝑖𝑟𝑒𝑛 𝑒𝑓𝑒𝑛𝑑𝑖𝑠𝑖... 𝑆𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑏ı𝑟𝑎𝑘ı𝑙𝑚ış 𝑘𝑜𝑟𝑘𝑢𝑛𝑐 𝑏𝑖𝑟 ş𝑒𝑦𝑡𝑎𝑛𝑑ı𝑚 𝑎𝑚𝑎... 𝑆𝑖ℎ𝑖𝑟𝑙𝑖 𝑏𝑖𝑟 𝑘ı𝑙ı𝑐 𝑘𝑢𝑙𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑎ℎ𝑚𝑎𝑘 𝑏𝑖𝑟 𝑠𝑎𝑚𝑢𝑟𝑎𝑦 𝑠𝑎𝑣𝑎ş𝑐ı𝑠ı... 𝑂𝑛𝑢𝑚𝑒 𝑐ı𝑘ı𝑝 𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑘𝑎𝑟şı 𝑘𝑜𝑦𝑚𝑎𝑦𝑎 𝑐𝑎𝑙ış𝑡ı... 𝑆𝑜𝑛 𝑑𝑎𝑟𝑏𝑒 𝑣𝑢𝑟𝑢𝑙𝑚𝑎𝑑𝑎𝑛 𝑜𝑛𝑐𝑒... 𝑍𝑎𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑏𝑖𝑟 𝑘𝑎𝑝ı 𝑎𝑐𝑡ı𝑚... 𝑉𝑒 𝑜𝑛𝑢, 𝑘𝑜𝑡𝑢 𝑟𝑢ℎ𝑢𝑚𝑢𝑛 ℎ𝑎𝑘𝑖𝑚 𝑜𝑙𝑑𝑢ğ𝑢 𝑔𝑒𝑙𝑒𝑐𝑒ğ𝑒 𝑦𝑜𝑙𝑙𝑎𝑑ı𝑚... 𝑉𝑒 ş𝑖𝑚𝑑𝑖 𝑜 𝑎ℎ𝑚𝑎𝑘, 𝑔𝑒𝑐𝑚𝑖ş𝑒 𝑑𝑜𝑛𝑚𝑒𝑛𝑖𝑛 𝑣𝑒 𝑔𝑒𝑙𝑒𝑐𝑒ğ𝑖𝑛 𝑘𝑒𝑛𝑑𝑖 𝑜𝑙𝑎𝑛 𝐴𝑘𝑢'𝑦𝑢 𝑚𝑎ℎ𝑣𝑒𝑡𝑚𝑒𝑛𝑖𝑛 𝑦𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟ı𝑛ı 𝑎𝑟ı𝑦𝑜𝑟
submitted by 22upalanbosluk to kopyamakarna [link] [comments]


2021.10.26 11:46 gumcuzzler695 This has to be a joke...

This has to be a joke... submitted by gumcuzzler695 to lolgrindr [link] [comments]


2021.10.26 11:46 theevenstar_11 Herblore Guild

It has been mentioned before, but I think guilds are a really cool idea that have unfortunately gotten left in the past for the most part. If they were ever going to be addressed, I have a couple little ideas for amenities for an herblore guild.
1) 2 invention machine plots and a generator. These would be separate from the invention guild. The would only be able to have a combination of 2 machines: the partial potion producer and a new Glassblower.
The Glassblower inputs would be molten glass and robust/crystal glass and it could create any vial/flask for you. This would be great for creating more bomb vials or for people that dont want to take the time to blow flasks themselves.
2) mixing stations - these mixing stations would be near a bank chest and would function just like a portable well, but at 50% effectiveness. They would still be suboptimal for most people, but would allow the convenience and extra potions (at a reduced rate) of portable wells.
This would allow players that are currently unable/unwilling to access portable wells to get the QOL of the potion creating process. These people include: - people with computers that can't handle w84 portables - people that can't handle the toxicity of other players at w84 portables - ironmen
Also, the mixing stations would be able to make use of brooch of the gods. With brooch it would bring the extra potion chance equal to a portable well without a brooch. Also, it would finally give the brooch a use for ironmen.
I know this isnt a thoroughly planned out idea, but thought it made for good discussion
submitted by theevenstar_11 to runescape [link] [comments]


2021.10.26 11:46 Nurosic [Friendship] 19/M/US - (Seek) Scandinavian Friend (Have) Dad Humor and Funny Accent

Well I hope my post title was enough to catch your attention. You may be wondering why I am seeking a Scandinavian friend. To which I say, because I want a Scandinavian friend. Doesn't have to just be there either, any European would be appreciated. But massive emphasis on Scandinavia. And now I will stop saying that word before the word means nothing. I just love learning about the section of Europe and the people from there!
Onto a bit about me!

I cannot quite think of much else to say as of right now but rest assured there is more to me than what I have put here. All you gotta do is get to know me! I look forward to, hopefully, hearing back from some of you. If this did intrigue you, feel free to reach out in Reddit Chat or Reddit DM's with a bit about yourself and we can go from there! Have a fantastic rest of your day/night!
submitted by Nurosic to MeetPeople [link] [comments]


2021.10.26 11:46 Mikered09 New to gameboy modded and need help

I new to gameboy modded and want to know what the best tools for the Job. I have everything to open it the only thing I don’t have is Soldering and want to know what the best Soldering Irons to use.
submitted by Mikered09 to gameboymods [link] [comments]


2021.10.26 11:46 AndreiC-VA-M I don't like to say it but that's a probability that can happen ... you had me a few open positions around 22usd I closed them waiting for to decrease, be safe 👋🏽

I don't like to say it but that's a probability that can happen ... you had me a few open positions around 22usd I closed them waiting for to decrease, be safe 👋🏽 submitted by AndreiC-VA-M to Wallstreetsilver [link] [comments]


2021.10.26 11:46 dem0n0cracy John Whitfield · Replication Crisis: Shoddy Papers · LRB 7 October 2021

John Whitfield · Replication Crisis: Shoddy Papers · LRB 7 October 2021 submitted by dem0n0cracy to ketoscience [link] [comments]


2021.10.26 11:46 doorstuck69 R e s p e c c

R e s p e c c submitted by doorstuck69 to softwaregore [link] [comments]


2021.10.26 11:46 TheGreatSzalam New version of AE and MFR is out of beta! New Render Queue, Composition Profiler, Speculative Preview, and more!

submitted by TheGreatSzalam to AfterEffects [link] [comments]


2021.10.26 11:46 SamirDando Dual GPU's or upgrade current GPU?

I built my first PC around 3 months ago. It's currently running RTX 3060, Ryzen 7 5900X, 16GB RAM. Honestly, the 3060 I have is getting me by. I play warzone on almost all high settings and streaming, but it usually runs at 90FPS max. I've been looking into buying a 3080 but obviously, they're a bit pricey, especially in Australia (2500+ AUD). Would adding a second cheaper GPU boost my performance? Or should I upgrade my GPU entirely? I'm kind of new to PC gaming and I'm getting mixed info on google.
submitted by SamirDando to buildapc [link] [comments]


2021.10.26 11:46 A_HECKIN_DOGGO What are your thoughts on SCP- 3865?

What are your thoughts on SCP- 3865? submitted by A_HECKIN_DOGGO to SCP [link] [comments]


2021.10.26 11:46 SkirtedRunningGuy Black and denim

submitted by SkirtedRunningGuy to Menskirts [link] [comments]


2021.10.26 11:46 TradeFederational Politics vs PPE

Hi, I am a prospective student looking to apply to study at Warwick university as one of my choices. Two courses I was looking at were Politics (L200) and PPE. I wondered to what extent PPE was more competitive than politics as a course? (not sure if anyone on here would know that, but worth a shot.). Because I would apply to PPE if they were similar (ish) in competitiveness, but if Politics (L200) is reasonably less competitive I would apply for that, as I know PPE as a course can attract a great deal of applications, especially at a top university like Warwick. Despite my preference for PPE, I would still be more than happy to study Politics as an individual discipline. Have considered applying to both but ultimately decided I want to apply to 5 different unis. Thanks.
submitted by TradeFederational to UniversityOfWarwick [link] [comments]


2021.10.26 11:46 Nickleo02300 What is common between you and your best friend?

submitted by Nickleo02300 to AskReddit [link] [comments]


2021.10.26 11:46 Ogthotexposer Van/Desie/Moon

submitted by Ogthotexposer to Vannahbaee [link] [comments]


2021.10.26 11:46 That_Russian_Guy FinanceMagNates

FinanceMagNates submitted by That_Russian_Guy to facepalm [link] [comments]


2021.10.26 11:46 DJNgamez Do you have to manually trim Pea Puffer teeth?

I hear a lot about pufferfish requiring manual clipping or filing of their teeth, and that sounds like a nightmare. How do you all do it?
For reference I do not own pufferfish and don’t really have any plans to, I’m just curious to learn about it!
submitted by DJNgamez to Aquariums [link] [comments]


2021.10.26 11:46 deadfoot96 Heated up some leftovers and ate a few bites before seeing the inside of our microwave. That's mold. And we've been regularly using it during the past week. How's your day?

Heated up some leftovers and ate a few bites before seeing the inside of our microwave. That's mold. And we've been regularly using it during the past week. How's your day? submitted by deadfoot96 to Wellthatsucks [link] [comments]


http://oteltsaritsynskiy.ru